Ajánlói Partner Program együttműködési szerződés

 

amely létrejött egyrészről

Név:                        Toma Family Mobil Kft

Székhely:                 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.

Cégjegyzékszám:      13 09 172024

Adószám:                25034046-2-13

A www.palyazatnekem.hu üzemeltetője; mint Együttműködő fél (a továbbiakban: Együttműködő fél);

másrészről

Az ajánlói partner programra való regisztrációnál megadott adatok alapján azonosítható jogi személy; mint Együttműködő fél. (A továbbiakban: Együttműködő fél)

A továbbiakban együttesen, mint Szerződő Felek között az alulírott helyen és időben a következők szerint:

1.    Általános rendelkezések (Ajánlói Partner Program együttműködési szerződés)

 • A Szerződő Felek rögzítik, miszerint közös érdekükben áll, hogy üzleti tevékenységük hatékonyabb folytatása érdekében kölcsönösen támogassák egymás partnerkapcsolatainak bővítését.
 • A Szerződő Felek ezzel összefüggésben kijelentik, hogy mint a szükséges ismeretekkel, tapasztalatokkal, üzleti kapcsolatokkal rendelkező gazdasági társaságok képesek egymás igényeinek kielégítésre.
 • A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben rögzített feltételek mellett együttműködnek egymással.

2.  Ajánlói Partner Program együttműködési szerződés tárgya

 • A Szerződő Felek kölcsönösen támogatják egymás üzleti tevékenységét, amelynek érdekében a másik fél, vagy közös érdekkörükbe tartozó harmadik személy, előfizető, szerződő partner, üzleti kapcsolat jut tudomásukra, arról a másik Együttműködő felet haladéktalanul, de legfeljebb 3 munkanapon belül írásban tájékoztatják.
 • A Szerződő Felek jelen szerződés és az együttműködés eredményként létre-jött megbízások és előfizetések teljesítése során a teljesítés elősegítése érdekében kötelesek egymással együttműködni.
 • Jelen szerződés alkalmazásában:
 • Üzletszerző Együttműködő fél: Az akinek közreműködő, közvetítő tevékenysége eredményeként kerül a másik Együttműködő fél harmadik személlyel üzleti kapcsolatba.
 • Kötelezett Együttműködő fél: Az aki a másik Együttműködő fél közreműködő, közvetítő tevékenysége eredményeként kerül harmadik személlyel üzleti kapcsolatba.

A szerződés kölcsönös, viszonos és tartós jellegére tekintettel mindig az adott üzletszerzés esetében kell értelmezni az üzletszerző és a kötelezett Együttműködő felet. Az egyik Együttműködő fél és a másik Együttműködő fél kifejezés a szövegösszefüggésnek megfelelően, értelemszerűen a Toma Family Mobil Kft. vagy a regisztrációkor megadott céges adatok alapján beazonosítható jogi személyt jelenti.

3.    Felelősség

 • A Szerződő Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amely együttműködésük eredményességét érinti. A Szerződő Felek kötelesek erről egymással egyeztetni és amennyiben lehetséges jelen szerződést megfelelően módosítani.
 • Az üzletszerző Együttműködő fél nem tartozik felelősséggel és a Szerződő Felek egymással szemben semmilyen követelést nem támasztanak, ha az együttműködés eredményeként a másik Együttműködő fél és harmadik személy között nem jön létre kötelmi jogi jogviszony. Ezzel kapcsolatban nem kötelesek egymásnak megtéríteni mindazt a kárt, amit az Együttműködő fél az előkészítő munkákra fordított.
 • A kötelezett Együttműködő fél felelősséget vállal, hogy az üzletszerző Együttműködő fél részére a sikeres együttműködés érdekében minden lehetséges támogatást megad. Az üzletszerző Együttműködő félnek, a palyazatnekem.hu portálon lévő saját felhasználói fiókójában biztosítva vannak azokat az eszközöket (link, Iframe), amellyel az üzletszerző Együttműködő fél közre tud működni, hogy a kötelezett Együttműködő fél harmadik személlyel üzleti jogviszonyba tudjon kerülni.

4.    Jutalék és fizetési feltételek

 • Az üzletszerző Együttműködő felet 10 %-os mértékű üzletszerzési jutalék illeti meg az együttműködés eredményeként a másik Együttműködő fél és harmadik személy között létrejött jogviszony alapján. A 10 %-os üzletszerzési jutalék nettó összeg, az ÁFA-t nem tartalmazza
 • A közvetített harmadik személyekkel létrejött jogviszonyok után csak abban az esetben jár üzletszerzési jutalék, ha a harmadik személy és a kötelezett Együttműködő fél között üzleti jogviszony jött létre.
 • Az üzletszerzési jutalék magában foglalja az üzletszerző Együttműködő fél oldalán felmerülő készkiadásokat és költségeket. Azonban a mindenkori mértékű általános forgalmi adót nem tartalmazza, amit szintén a másik Együttműködő fél köteles megfizetni.
 • Az üzletszerzési jutalék azt követően esedékes, hogy a kötelezett Együttműködő félnek az üzletszerzés eredményként létrejött jogviszonyból pénzügyileg rendezett nettó árbevétele keletkezett.
 • Az üzletszerző Együttműködő fél jogosult az adott tárgyhavi írásos tájékoztatásokat követő hónap 5. (ötödik) naptári napjától a teljes vagy részleges üzletszerzési jutalékról számlát kiállítani.
 • Tekintettel az Együttműködési szerződés folyamatos jellegére, a teljesítési időpont megegyezik a fizetési határidővel.
 • A kötelezett Együttműködő fél fizetési kötelezettséget vállal az üzletszerző Együttműködő fél által kiállított számla ellenében. A számla kiállításától számított 8 (nyolc) naptári napon belül köteles banki átutalás útján teljesíteni. Az üzletszerzési jutalékot azon a napon kell teljesítettnek tekinteni, amikor az üzletszerző Együttműködő fél bankszámláján jóváírják.
 • Késedelmes fizetés esetén: A kötelezett Együttműködő fél, köteles az üzlet-szerzési jutalék bruttó összértéke után számított, a késedelemmel érintett napokra a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot fizetni.
 • Az üzletszerző Együttműködő felet nem illeti meg az üzletszerzési jutalék, ha a harmadik féllel kötött szerződés teljesítésére olyan okból nem kerül sor, amiért a másik Együttműködő fél nem felelős.

5.    Tájékoztatás – Kommunikáció

 • A Szerződő Felek közti, jelen Ajánlói Partner Program együttműködési szerződés hatálya alá tartozó bármely értesítés vagy más kommunikáció elsősorban írásban történik. Amennyiben a szerződés másként nem rendelkezik, az ilyen értesítés vagy kommunikáció szabályszerűen átadottnak tekintendő, amennyiben az Együttműködő félnek a szerződésben meghatározott címére küldték, vagy más olyan címre, amelyet a címzett fél írásbeli értesítésben kifejezetten kijelöl a feladó fél számára.
 • A kötelezett együttműködő fél az üzletszerző Együttműködő fél részére azonnali tájékoztatást ad a közreműködéséből származó harmadik féllel történő üzleti jogviszony létrejöttéről. Ezt a Tájékoztatást az üzletszerző Együttműködő fél a palyazatnekem.hu portálon, a saját felhasználói fiókjában kapja meg, az Ajánlói program menüpontban.
 • Az üzletszerző Együttműködő fél a saját felhasználói fiókjában az Ajánlói program menüpont alatt, folyamatosan aktuálisan nyomon tudja követni, hogy a kötelezett együttműködő fél, hány harmadik személlyel került üzleti jogviszonyba az üzletszerző együttműködő fél közbenjárásával, az aktuális tárgyhónapban, illetve az együttműködés teljes időtartama alatt.
 • Az 5.3 pontban megjelölt e-mail címre küldött elektronikus levél, írásbeli nyilatkozatnak minősül.
 • Az Együttműködő félek hivatalos email címei, amelyek a kapcsolattartásra alkalmazandók:

A kötelezett Együttműködő fél részéről: info@palyazatnekem.hu

A üzletszerző Együttműködő fél részéről: a palyazatnekem.hu portálon az Ajánlói partner programhoz való csatlakozáskor megadott email cím.

6.    Titokvédelem

 • A Szerződő Felek szigorúan titokként kezelnek minden olyan információt, amelyet az ÁSZF tartalmaz (regisztrációkor kötelezően elfogadandó). Azokat amelyeket az együttműködés és annak eredményének teljesítése során kaptak vagy szereztek meg, illetve tudomásukra jutott. Kötelezettséget vállalnak arra, hogy azokat egymás előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem hozzák nyilvánosságra, vagy harmadik személy számára nem teszik hozzáférhetővé. Továbbá csak az együttműködés és annak eredményének teljesítése által indokolt mértékben és esetben használják fel, úgy, hogy ezzel egymás jogos érdekét ne sértsék.
 • Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult – ide nem értve a magyar államot – jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette.
 • A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben rögzített együttműködés és annak eredményeként létrejött jogviszonyok teljesítése során a másik fél szervezetéről, eljárási rendjéről, ügyeiről, egyéb tudomására jutott információkat üzleti titokként kezelnek, gondoskodnak arról, hogy ezen információk ne kerüljenek harmadik személyek tudomására.
 • Az Együttműködő fél felel azért is, hogy alkalmazottai, illetve esetleges alvállalkozói, tanácsadói, szakértői a jelen titokvédelmi kötelezettség tartalmát megismerték, elfogadták és annak eleget is tesznek.

7.    Szerződés időtartama – megszűntetése

 • Jelen szerződés az Ajánlói partner programba történő regisztráció napjától kezdődően határozatlan időtartamra jön létre.
 • A szerződést a Szerződő Felek a másik Együttműködő félhez címzett írásbeli nyilatkozattal 15 napos felmondási határidővel, felmondhatják.
 • Szerződő Felek a felmondás előtti időpontban kötött szerződések után a felmondást, illetőleg a jelen szerződés megszűnését követően esedékessé váló jutalékok vonatkozásában is egymással jelen szerződésben foglaltak szerint elszámolni kötelesek.
 • A Szerződő Felek azonnali hatállyal, írásban felmondhatják jelen szerződést, amennyiben a másik fél a szerződéses vagy egyéb jogait, jogos érdekét sértő súlyos szerződésszegést követ el.

8.    Vegyes rendelkezések

 • A Szerződő Felek kijelentik, hogy közöttük a szerződésen felül a szerződés megkötésekor annak szabályozási körében egyéb szóbeli vagy írásbeli megállapodás nem létezik. Amennyiben ilyen létezne, azt hatálytalannak tekintik.
 • A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény, valamint más hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.
 • Amennyiben jelen szerződés egyes rendelkezései vagy rendelkezéseinek egy része érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy azzá válna, úgy ez nem érinti jelen szerződés többi részének érvényességét. Ebben az esetben – akár kiegészítő – értelmezés révén az a szabályozás érvényes, amely a lehető legjobban megfelel az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés gazdasági célkitűzésének. Amennyiben egy ilyen értelmezés jogi ok miatt lehetetlen lenne, a Felek kötelezik magukat arra, hogy – jelen szerződés szellemében – olyan kiegészítő megállapodást kötnek, amely a semmissé vált szabályozás gazdasági céljának a leginkább megfelel. E rendelkezés megfelelően érvényes jelen szerződés végrehajtása vagy értelmezése során esetlegesen felmerülő szabályozási hézagokra is.

 

Pályázat nekem logo - online pályázatfigyelő